SIAMSILA GRANITE

คริสตัล ไวท์ (หินอ่อนเทียม)

*ลายหินในรูปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง สามารถเช็คลายหินของบล็อคปัจจุบันได้ที่ฝ่ายขาย