SIAMSILA GRANITE

เอ็มเพอร์ราโด้ ดาร์ก เอ็กซ์ตร้า

*ลายหินในรูปอาจจะมีการเปลี่ยนแปลง สามารถเช็คลายหินของบล็อคปัจจุบันได้ที่ฝ่ายขาย